Условия за ползване

ПОЛИТИКА за защита на личните данни на клиенти на Минтех Ко ЕООД

В настоящата политика за защита на личните данни са описани начините, по които Минтех Ко ЕООД събира, обработва, съхранява и защитава лични данни на физически лица, които са клиенти на фирмата. Ползвайки услугите на фирмата, Вие се съгласявате със събирането и използването на Вашите лични данни, съгласно тази политика за защита на личните данни, която отговаря на изискванията на Регламент 2016/679, Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по неговото прилагане, ръководствата и насоките на КЗЛД и Работната група по чл. 29 на Европейския комитет по защита на данните. На местата, където се събират лични данни, може да са дават допълнителни обяснения, ако е необходимо, относно целите, за които ще се използват данните. 

1. Минтех Ко ЕООД събира, обработва и съхранява Ваши лични данни когато:

A. Се регистрирате на нашия уеб-сайт;

B. закупите стока и поискате да издадем данъчна фактура;

C. Сами ни дадете съгласие и предоставите Ваши лични данни за обработване.

2. Минтех Ко ЕООД може да обработва ваши лични данни на базата на:

A. Законово задължение за администратора, напр. при изготвяне на фактури и други счетоводни документи;

B. Сключване или изпълнение на договор;

C. Съгласие за обработване на лични данни, ако не са налице едно от горните две основания, като в този случай:

  * съгласието е свободно изразено и безусловно, конкретно – отделно съгласие за всяка една конкретно определена цел, информирано - дадено на основата на пълна, точна и лесно разбираема информация, недвусмислено и изрично ясно потвърждаващо действие.

 * съгласието се документира, за може да се използва като доказателство пред КЗЛД и съда.

 * се осигурява практическа възможност на субекта на данните да оттегли по всяко време своето съгласие.

 * ако има пряко предлагане на услуги на информационното общество на дете под 16 г. да се удостовери, че съгласието е дадено или разрешено от лицето, което носи родителска отговорност за детето.

3. Видове лични данни на клиенти, които обработва Минтех Ко ЕООД 

A. Издаване на фактура  - имена, адрес и ЕГН;

B. При регистрация на уеб-сайта ни - име, фамилия, телефон, имейл и адрес

C. При посещение на уеб-сайта ни - информация, съхранена във Вашия браузър (или мобилно приложение). Тя се използва за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в уеб-сайта ни услуги. Тази информация включва данни за посещението, разглежданите артикули и други.

4. Срокове в които се съхраняват и обработват лични данни са съобразени с конкретните цели, за които се събират или са определени от закона:

A. Критериите за определяне на срокове, които не са правно регламентирани, са в зависимост от целта на събиране на данни и нейното изпълнение или основанието, като например в случай на дадено съгласие, то може да се оттегли по всяко време.

B. Съгласно приложими за нашите дейности законови разпоредби, договорни задължения и вътрешни правила, сроковете за съхраняване и обработване на лични данни са 10 години за счетоводни документи. 

5. Може да получите достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу тяхното обработване, да поискате ограничаване на обработването, или допълване, коригиране или изтриване на данните, като изявите това Ваше желание в писмена форма на e-mail адрес: k.mihnev@bitex.bg или на адрес:  гр. София 1434, район Витоша, кв. Симеоново, ул."80" No 12

6. Достъп до лични данни на клиенти могат да имат:

A. Субектите на лични данни – до техните данни.

B. Оторизирани служители на Минтех Ко ЕООД, които според своите роли и длъжностни задължения трябва да имат достъп.

C. Обработващи лични данни на клиенти от името на Минтех Ко ЕООД подизпълнитеи – счетоводна фирма, куриерска компания, фирми за хостване на наш сайт и пощенски сървър.

D. Организации, за които разкриването на лични данни е предписано в нормативен акт - (НОИ, НАП, МВР, съд, Прокуратура и др.).

E. Не продаваме и не предоставяме лични данни по никакъв начин на никого, извън гореспоменатите.

7. Можете да упражните законовото си право за преносимост на Ваши лични данни, като поискате това от нас и ако е технически възможно, ние ще го осъществим. Вие имате законово право, да получите личните си данни, които се обработват от нас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор, при определени от закона условия.

8. Мерките за сигурност, които прилагаме за защита на личните данни на клиенти са:

A. Строги организационни и технически, в пълно съответствие със закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679.

B. За гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите за обработване.

C. За своевременно възстановяване на личните данни и достъпа до тях, в случай на физически или технически инцидент.

D. Редовна проверка и оценка на ефективността на мерките, с оглед гарантиране сигурността на обработването.

E. Изисквания за пълно съответствие със закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 при подбора на нашите оператори, на които предоставяме лични данни за обработка.

9. Информация за правата на клиентите

A. Личните ви данни ще бъдат съхранявани от нас, като администратор, за срока, посочен в т.4 от настоящата Политика.

B. Информираме ви,че като субект на данните, съгласно чл.15 от Регламента вие имате правото да изискате от нас като администратор достъп до личните ви данни. При постъпило искане от ваша страна за достъп до личните ви данни, ние ще ви предостави копие от всички данни, които понастоящем се обработват от нас. Ако желаете да получите допълнителни копия, е възможно да ви бъде поискана административна такса в разумен размер. Искането ви за предоставяне на достъп до личните ви данни като клиент/потребител може да бъде отправено в устна или писмена форма – чрез молба, а също и с електронни средства (имейл, факс или др.). В молбата уточнете формата, в която желаете да получите копието на личните ви данни. Ако сте подали искането чрез електронни средства и не сте посочили в каква форма желаете да получите копието, ще ги получите в широко използвана електронна форма, а именно в някоя от следните форми: word/pdf/excel файл или др.

C. Съгласно Регламента, вие, като субект на лични данни, имате право да искате от нас – като администратор – да коригираме без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с вас. Имате право да искате непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация, като се имат предвид целите на обработването.

D. На основание чл. 17, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 имате право да искате от нас като администратор изтриване на личните ви данни, когато е налице някое от посочените в същия параграф основания например: личните ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани, също така можете да оттеглите съгласието, дадено с Декларацията-съгласие, както и можете да оттеглите съгласието си за обработка на личните ви данни, когато ние, като администратор, нямаме правни основания да продължаваме извършване на обработка, включително когато считате, че личните ви данни са били обработвани незаконосъобразно от нас. Искането за изтриване на личните ви данни (или „правото да бъдеш забравен”) можете да направите чрез устна или писмена молба, а също и чрез електронни средства.

E. Имате правото да поискате ограничаване на обработването на личните ви данни от нас – като администратор на основанията, посочени в чл. 18, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 чрез устна или писмена молба, а също и чрез електронни средства. Преди отмяната на ограничаването на обработването на личните ви данни, ще бъдете уведомени за това от администратора.

F. Имате право да направите възражение срещу обработването на личните ви данни.

G. Ако вашите лични данни се обработват въз основа на изрично съгласие или на базата на договорно задължение за обработка и ако същевременно обработването се извършва по автоматизиран начин (т.е. чрез автоматизирани електронни системи, а не във вариант на хартиен архив) имате т.нар. право на преносимост на личните ви данни – т.е. правото да изискате от нас да прехвърлим част или всички обработвани от нас лични данни към друг администратор. Това право на преносимост, съгласно чл. 20 от Регламента, включва както правото ви да получите личните данни, които ви засягат и които сте предоставил на нас – администратора в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, но също така и правото да поискате прехвърляне тези лични данни на друг администратор.

H. Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните ви данни, дадено с Декларация- съгласие по чл. 6 или по чл. 9 от Регламента по всяко време. Последващото оттегляне няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено въз основа на даденото съгласие.

I. Имате право да знаете, че не извършваме  автоматизирано вземане на решения, включително профилиране във връзка с вашите лични данни, които обработваме.

J. Информираме ви, че законните интереси, които преследваме във връзка с обработката на личните ви данни като наш клиент/потребител, е предоставянето на възможно най-висок стандарт на услуги.

9. По Ваша преценка може да подадете жалба към Комисията за защита на лични данни - 1592 София, бул. Цветан Лазаров 2, тel. +359 2 915 3580, e-mail: kzld@cpdp.bg, website: http://www.cpdp.bg/, която е компетентния орган за България.

10. По въпросите за защита на лични данни можете да се свържете с нас на адрес:  гр. София 1434, район Витоша, кв. Симеоново, ул."80" No 12, тел. +359 2 9612182, имейл: k.mihnev@bitex.bg

11. Ние сме Минтех Ко ЕООД, ЕИК 130467046, със седалище и адрес на управление: гр. София 1434, район Витоша, кв. Симеоново, ул."80" No 12, тел. +359 2 9612182, имейл: k.mihnev@bitex.bg


ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

МИНТЕХ Ко ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес за контакти: гр. София, 1434, ул. 80 № 12; BG130467046.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1  Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.richtershoes.bg
1.2. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона “ПОРЪЧАЙ”, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
1.3.  Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез регистрация при поръчката или преди това  в www.richtershoes.bg където задължително посочва адрес за доставка, телефон и имейл адрес, на който е възможно да се установи връзка с него в срока за доставка. Посочването на неверни данни при регистрацията прави поръчката невалидна и не обвързва с нищо ТЪРГОВЕЦА.
1.4. Продуктите, които се намират на интернет страницата на ТЪРГОВЕЦА - www.richtershoes.bg  не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
1.5. След натискане на бутона "ПОРЪЧАЙ", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в “КОЛИЧКА”. Действието представлява свободно изразяване на воля, което обвързва със силата на договора клиента от една страна и от друга ТЪРГОВЕЦА отговарящо на описаните в настоящия документ условия и съотвестващо на правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ). Клиентът получава потвърждение на поръчката, писмено по имейл с детайли за адреса, начина на доставка и плащането, а след това и по телефон след проверка за наличността и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
1.6. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на същия ден ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
1.7. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат  извършвани в български лева с ДДС.

2. ПЛАЩАНЕ
2.1. С наложен платеж
Заплащането на дължимата цена на стоката и разходите по доставката, става при получаването и от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че клиента изрично е упоменал това при създаването на поръчката.
2.2. С онлайн плащане през ePay.bg
Заплащането на дължимата цена на стоката и разходите за доставката, става при поръчка от клиента с Дебитна, Кредитна карта или Микросметка само за регистрирани потребитили на ePay.bg.
2.3. С банков превод
Заплащането на дължимата цена на стоката и разходите за доставка от клиента или от трето лице от негово име, става предварително по банков път, след издаване на проформа фактура, служеща като основание за превода. Банкови атрибути за превод се намират в меню “Плащане и доставка” в сайта.
   
3. ДОСТАВКА
3.1. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
3.2. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани     незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
3.3. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице заплащат разходите за доставка и подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този  срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
3.4. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от  Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

4. СРОК НА ДОСТАВКА
4.1. Поръчката на клиента се доставя нормално в срок до 5 работни дни, който започва да тече от момента на получаване на плащането на клиента от ТЪРГОВЕЦА. При наложен платеж, срока за доставка започва да тече от момента на потвърждаване на поръчката от ТЪРГОВЕЦА.
4.2. ТЪРГОВЕЦА се ангажира да информира клиента за осъществяването на доставката не по-късно от един работен ден преди датата на доставката.

5. ГАРАНЦИЯ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
За всеки закупен продукт КЛИЕНТЪТ получава гаранционна карта в която са описани гаранционните условия.
5.1. Гаранционни условия
Съгласно ал.20(3) от ЗЗППТ и БДС -515-88 производителят определя 30 дневен гаранционен срок. Рекламацията при констатирани дефекти се предявява до 3 дни след закупуване на обувките. Дефекти даващи основание за рекламация: Сцепване на кожата, Разцепено ходило, Пречупване на ходилото, Разкъсан шев на лицето, Повредени ципове, Счупване на кленката или металната пластина в камерната част на обувката
5.2. Ограничения за гаранцията: Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация, Опит за ремонт от страна на клиента, При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали

6. РЕКЛАМАЦИЯ
Рекламация се приема само при представяне на гаранционна карта, платежен документ (касов бележка/фактура). Ако получената стока е повредена или има дефект, КЛИЕНТА може да направи рекламация. КЛИЕНТА трябва да върне стоката с надлежно попълнена информация за вида рекламация във Формуляр за връщане придружен с касова бележка/фактура които придружава всеки продукт. Ако рекламацията е основателна, рекламираният продукт се подменя с друг от същия вид. В случай, че не може да бъде осигурена замяна на продукта, заплатената  сума се възстановява. Ако рекламацията е основателна, разходите по връщането на рекламирания продукт и доставката на нов са за сметка на ТЪРГОВЕЦА. КЛИЕНТА има право да поиска замяна на избрания продукт или да се откаже от поръчката  си. Закупеният продукт може да бъде заменен/върнат в рамките на 14 работни дни от датата на получаването му.  Продуктът трябва да бъде върнат във вида, в който е доставен (с копие от платежен докумунта, гаранционна карта и попълнен формуляр за връщане) и при следните условия: Да не е ползван, Да не са свалени етикетите, Опаковката му да не е нарушена (опаковката на пратката може да бъде отваряна), да не е зацапана или повредена по друг начин. Стойността на върнатите продукти се възстановява по банков път до 14 дни. Условията за гаранция и рекламация на стоки в България се урежда от действащият ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /ЗЗП/..

7. ЦЕНИ
Цените, посочени на сайта са в български лева и са крайни, включват данаци и такси, но не включват доставка. Стойността на доставката в рамките на Република България е съгласно условията, тарифи на куриера ЕКОНТ ЕКСПРЕС към момента на поръчката и се заплащат от потребителя/клиента. Когато стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др.такси, свързани с износа. ТЪРГОВЕЦА има право да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи  предварително уведомление на потребителите/клиентите.

8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА
8.1.. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.richtershoes.bg
8.2.  Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
8.3. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
8.4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата на ТЪРГОВЕЦА –  www.richtershoes.bg.
8.5.. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:
• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси,като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ТЪРГОВЕЦА  услуги;
• да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
• да не извършва злоумишлени действия;
• да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.richtershoes.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
8.6. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури     достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

9. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
9.1. ТЪРГОВЕЦА няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
9.2. ТЪРГОВЕЦА има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.richtershoes.bg.
9.3. ТЪРГОВЕЦА има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.richtershoes.bg.
9.4. ТЪРГОВЕЦА след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
9.5. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
9.6. ТЪРГОВЕЦА има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
9.7. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес office@richtershoes.bg. ТЪРГОВЕЦА събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
9.8. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл.случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА
9.9. ТЪРГОВЕЦА има право да инсталира на компютрите на потребителите "бисквитки" или cookies. "Бисквитките" представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и     позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които     използва, информацията, която ползва, записва и други. Повече информация относно "бисквитките" може да откриете тук - Политика за използване на "бисквитки"

10. ЛИЧНИ ДАННИ
10.1. ТЪРГОВЕЦА гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
10.2. ТЪРГОВЕЦА се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

11. ИЗМЕНЕНИЯ
Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

12. ТЕРМИНОЛОГИЯ
12.1. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет  страницата  www.richtershoes.bg
 на своя  компютър.

Категории

За Производителя

Новини

Анкета

Какви обувки носи вашето дете?

Гласувай